de en sk

Kvalita


Kvalitne odvedená práca vždy stojí na kvalitných pracovníkoch

# náš sortiment

Naša spoločnosť vlastní osvedčenia ISO 9001 a 14001

Všetkým naším zákazníkom sa snažíme byť nie len spoľahlivým a kvalitným partnerom schopným zabezpečiť riešenie problému na kľúč , ale aj hlavne staviať obchodné vzťahy na priateľstve a dôvere. Kvalitne odvedená práca vždy stojí na kvalitných pracovníkoch, preto všetky práce ktoré vykonávame, vykonávajú kvalifikovaní pracovníc s dlhoročnými skúsenosťami, pravidelnými školeniami a skúškami.

NAŠA FIREMNÁ POLITIKA

V RÁMCI INTEGROVANEJ A ENVIROMENTÁLNEJ POLITIKY SÚ PRE NÁS DôLEŽITÉ TIETO PRINCÍPY

  • spokojnosť zákazníka je prioritou s orientáciou na moderné trendy technológii
  • dôraz na bezpečné a zdravie neohrozujúce prostredie a pracovné podmienky zamestnancov
  • predpoklad neustáleho zlepšovania sa a postavenia na trhu je vysoká kvalita všetkých činností
  • každý zamestnanec je pre nás reprezentom spoločnosti, a svojou prácou pomáha budovať jej dobré meno a stabilizovať pozíciu na trhu
  • súčasťou stratégie je starostlivosť o sociálne zabezpečenie, životné, pracovné prostredie a BOZP
  • zabraňovať znečisťovaniu životného prostredia, dodržiavať príslušné enviromentálne, právne a iné požiadavky
  • udržiavať povedomie zamestnancov o správnom narábaní s odpadmi
  • dodržiavať legislatívne predpisy, normy pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • prevencia znižovania počtu pracovných úrazov, chorôb z povolania a havárií