Kvalita
Ste v sekcii: Home \ Kvalita
Naša spoločnosť vlastní osvedčenia ISO 9001 a 14001
iso 9001
iso 9001
Sme si vedomí svojej zodpovednosti za kvalitu a enviroment a preto v rámci integrovanej a enviromentálnej politiky sú pre nás dôležité nasledovné princípy
  • spokojnosť zákazníka je prioritou s orientáciou na moderné trendy technológii
  • dôraz na bezpečné a zdravie neohrozujúce prostredie a pracovné podmienky zamestnancov
  • predpoklad neustáleho zlepšovania sa a postavenia na trhu je vysoká kvalita všetkých činností
  • každý zamestnanec je pre nás reprezentom spoločnosti, a svojou prácou pomáha budovať jej dobré meno a stabilizovať pozíciu na trhu
  • súčasťou stratégie je starostlivosť o sociálne zabezpečenie, životné, pracovné prostreide a BOZP
  • snaha o maximálne zhodnocovanie odpadov separovaným zberom, recykláciou a zneškodňovanie nevyužiteľných druhov odpadov enviromentálne vhodným spôsobom
  • zabraňovať znečisťovaniu životného prostredia, dodržiavať príslušné enviromentálne, právne a iné požiadavky
  • udržiavať povedomie zamestnancov o správnom narábaní s odpadmi
  • dodržiavať legislatívne predpisy, normy pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • prevencia znižovania počtu pracovných úrazov, chorôb z povolania a havárií